2012 අලුත් අවුරුදු තෑගි ......!! from ABEy
HOW Change your Login page image in your PC

අපිට අපේ log in page එක පහත ආකාරයට පෙන්නේ

දැන් අපි බලමු මේක අපිට ඕනෑ විදියට වෙනසස් කර ගන්නේ කොහොමද කියලා

Software එකක් පාවිච්චි නොකර!2:

ඔබගේ C: drive එකේ “Windows folder එකේ “System32” folder එක ඇතුලේ ඇති “oobe

කියලා FOLDER එකක් එකේ ඇතුලේ “backgrounds” කියලා folder එකක් හදන්න

2:

එකේ ඇතුලේ ඔබට ඔබේ log in page එකට ඕනෑ කරන IMAGE එක “backgroundDefault.JPG” ලෙස PASTE කරන්න

“මේ පින්තුරය 210KB වලට වඩා අඩුවෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබගේ PC එකේ Screen Resolution එකට සමාන වෙන්න ඕනේ ”

3

දැන් ඔබගේ NOTEPAD.EXE එක OPEN කරගෙන එකේ පහත තියෙන CODE එක COPYàPASTE කරන්න පසුව මෙය loginimagechange.reg ලෙස save කරගන්න...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Background]

"OEMBackground"=dword:00000001

@="C:\\Windows\\System32\\oobe\\info\\backgrounds\\backgroundDefault.jpg"

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4:

Save කරගත් “loginimagechange.reg” එක run කරන්න

5:

පසුව user account control mag එක yes කරන්න


6:

පසුව registry edit mag එක yes කරන්න

7:

පසුව registry edit mag එක OK කරන්න

8:

Win+L click කරලා බලන්න ඔබගේ log in page image එක වැඩ කරනවද කියල මේ වගේ


How to Use kaspersky all version FREE

01: key download site:http://www.kavkisfile.com/key/
02: Disconnect the Internet
03: if there block key is existing delete the key http://eborneo.net/my/wp-content/uploads/2012/02/del-old-kis-keys-manual.jpg
04: enter key 1 for all and last digit must be x
05: select a key from folder
06: next...

http://www.facebook.com/profile.php?id=1673223874
Drifking8887@gmail.com
www.ratawate.vacau.com